Ouderschapsplan

Vaak krijgen we vragen over een ouderschapsplan. Wat is dat nu eigenlijk en is dat noodzakelijk?

“En ik dan?” biedt ook begeleiding aan ouders bij hun communicatie tijdens en na de scheiding. Dit is nodig wil een goed ouderschapsplan uitvoerbaar zijn. Zolang de communicatie tussen ouders niet goed is, gaat het vaak ook niet goed met een kind. Daarom staan wij stil bij hoe kunnen wij na onze scheiding op een goede, rustige manier met elkaar communiceren in het belang van onze kinderen. Maar wij beantwoorden ook veel vragen zoals: Mijn kind praat niet aardig over de andere ouder, wat bedoelt mijn kind hier eigenlijk mee? Wat betekent een nieuwe partner voor mijn kind, hoe kan je daar het beste mee omgaan? Is het 2 of 3 keer vieren van zijn verjaardag erg? Wat als ik niet door een deur kan met de schoonouders van mijn ex? Mijn kinderen zeggen niet meer naar mama of papa te willen gaan. Leg jouw vragen bij ons neer. Daar zijn wij voor.

Wat is een ouderschapsplan?
Een ouderschapsplan is een door ouders op schrift gesteld geheel van afspraken over de invulling van hun ouderschap na scheiding. vanaf de geboorte van hun kinderen, verzorgen ouders hun kinderen meestal samen en voeden zij hen samen op. Zij hebben het als vanzelfsprekend met elkaar over wie wat doet, wie wanneer voor de kinderen zorgt, hoe zij om willen gaan met voeding, straffen en belonen, tv-kijken, cadeaus, enzovoort. Ook praten ouders vaak dagelijks met elkaar over wat zij meemaken met hun kinderen, over wat zij goed en niet goed vinden gaan en over problemen die zich voordoen. Na een scheiding behouden ouders in principe beiden het gezag over de kinderen en blijven dus ook beiden verantwoordelijk voor hun verzorging en opvoeding. Ouders dienen hier nu expliciet afspraken over te maken omdat zij niet meer samen in een huis wonen. Zij kunnen dit concreet doen middels een ouderschapsplan (ook wel geheten kindconvenant).

Waarom dit plan?
Gebleken is dat een goed ouderschapsplan, met afspraken waarin beide ouders zich kunnen vinden, de meeste kans biedt om de nadelige gevolgen van een scheiding voor kinderen te beperken.
Een scheiding gaat vrijwel altijd gepaard met heftige emoties en een periode van onzekerheid over hoe de toekomst er uit gaat zien. Deze emoties maken het veelal ingewikkeld om als ouders goede afspraken te maken over de invulling van het ouderschap. Afspraken die rekening houden met de behoeften en belangen van alle betrokken kinderen.

Inhoud van dit plan
In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken opgenomen worden over: de wijze waarop de ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen of het recht en de verplichting tot omgang vormgeven, de wijze waarop de ouders elkaar informatie verschaffen en raadplegen over gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van hun minderjarige kinderen en de kosten van de verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen (kinderalimentatie).

Politieke bemoeienis
De vrijwilligheid van het al dan niet opstellen van een ouderschapsplan is vanaf 2009 verdwenen toen een wetsvoorstel is aangenomen dat ouders verplicht zijn om afspraken te maken over de verzorging en opvoeding van hun kinderen als zij gaan scheiden. Met andere woorden ouders zijn verplicht tot het opstellen van een ouderschapsplan. Het ouderschapsplan geeft ook invulling aan de verplichting van de ouder om de ontwikkeling van de band van zijn minderjarig kind met de andere ouder te bevorderen. Het is immers in het belang van het kind dat het contact heeft met beide ouders. Het wetsvoorstel gaat ervan uit dat beide ouders na de scheiding gezamenlijk verantwoordelijk blijven voor de kinderen.

Wat wenst het kind?
Wil een goed ouderschapsplan tot stand komen, dan is het nodig dat afspraken op papier worden vastgelegd, maar ook dat je als ouders kunt communiceren. Juridisch regelen wij alles voor jou, wij zetten waar nodig steeds jouw kind centraal. Uiteraard wordt daarbij ook naar jouw belangen gekeken. Zowel jij als je kind verdient bijzondere aandacht.

Soms spreken wij een kind 1 keer. Soms vaker. “En ik dan?” biedt begeleiding aan kinderen op maat tijdens en na de scheiding. Het kind mag zeggen wat hij denkt, wat hij wil, wat hij voelt, wat hij wenst en waar hij last van heeft.  Kinderen leren daarbij dat zij belangrijk zijn, dat ze mogen zijn wie ze zijn en hoe ze beter met hun ouders kunnen communiceren. Simpelweg omdat kinderen zich tijdens een scheiding vaak wegcijferen en daarmee hun echte gevoelens verstoppen.